06 10 19 27 70

PROCES OMTRENT WERELDWIJDE PEILING TER VERANDERING VAN TRADITIE 11

Introductie

De World Service Conference van Cocaine Anonymous heeft een wijziging voorgesteld om Traditie 11 te updaten.
Elke verandering in onze Tradities vereist de goedkeuring van ¾ van de Fellowship. Het is belangrijk dat je weet dat jouw stem telt!
Dit is de eerste keer dat onze Fellowship een wijziging van een van de Tradities voorstelt.

Deze verandering kan niet worden doorgevoerd zonder dat alle groepen wereldwijd de gelegenheid wordt gegeven om hun stem te laten horen. Daarom is er een stembiljet ontworpen en een proces ontwikkeld om deze terug te sturen, zodat bepaald kan worden of het collectieve geweten van de Fellowship voor of tegen de voorgestelde wijziging in Traditie 11 is.

Wij hopen dat de hierin opgenomen informatie alle noodzakelijke uitleg biedt om elk CA-lid volledig op de hoogte te laten zijn van het voorstel en het proces dat nodig is om dit soort wijzigingen door te voeren.

Als je vragen hebt over de voorgestelde wijziging en het beschreven proces kun je deze voorleggen aan je Delegates of Regional Trustee.
Elk stembiljet moet worden ondertekend door de Area Voorzitter voordat het wordt teruggestuurd naar de World Service Office.

Achtergrondverhaal

World Service Conference van Cocaine Anonymous
Zaterdag 2 september 2017, dag 4, dagelijkse notulen

CLOSING REPORT
C.A. WORLD SERVICE CONFERENCE 2017
WORLD SERVICE BOARD OF TRUSTEES REPORT

Graag willen wij Conference informeren dat de WSBT een verandering in Traditie 11, te weten “Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; wij moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het gebied van pers, radio, televisie en films.” heeft besproken.
Conform SR-14 willen we u informeren dat dit mogelijk ter overweging wordt genomen tijdens de Conference van 2018.

Op basis van onze Tradities, Concepten en Charter erkennen en waarderen wij ten volste dat het uiteraard aan de Conference en haar comités is om te beslissen of, en hoe, dit zal gaan gebeuren.
Hoewel er enkele richtlijnen zijn beschikken we op dit punt niet over een volledige procedure omtrent een dergelijke wijziging. Daarom heft de WSBT een referral naar S&B gestuurd om een dergelijke procedure te onwikkelen.

Wij moedigen u aan om een gezond debat en discussie op gang te brengen in uw groepen, area’s en regio’s. Deel gerust uw gedachten en feedback over deze kwestie met uw Regional Trustee. We begrijpen dat dit een grote verandering is en we zullen derhalve kijken naar het collectieve groepsgeweten van het gehele fellowship van C.A. en dat een liefhebbende God, zoals Hij Zichzelf openbaart, ons leiding mag geven.

De motie is ingediend naar aanleiding van de volgende referrals:

WSBT 2-16-05: Referral forwarded from S&B/Referral Subject: consideration to amend Tradition 11
WSBT.LCF 2017-02: Referral forwarded from LCF/Referral Subject: consideration to amend Tradition 11
WSBT.LCF 2017-08: Referral forwarded from LCF/Referral Subject: consideration to amend Tradition 11

Voordelen:

 • Het is belangrijk om te beseffen dat, toen Bill W. de 11e Traditie schreef, er nog geen sprake was van wijdverspreid gebruik van televisie. Daarom was de toenmalige taal van de Tradities flexibel genoeg om deze vormen van media te bestrijken. Het internet bestond nog niet toen de Tradities werden geschreven.
 • In 2020 werd de wereld getroffen door een pandemie, en daarmee was onze Fellowship genoodzaakt uit te wijken naar de vele social media en video platforms om de meetings te houden en in verbinding te blijven met elkaar. Hoewel de voorgestelde wijziging al voor 2020 was geïnitieerd, werd de noodzaak om deze verandering door te voeren alleen maar groter. Net als de intrede van vele social media platforms wordt videoconferentie gebruikt om leden aan te trekken en meetings te houden. C.A. zal blijven groeien en veranderen in de loop der jaren. Het ‘Principe van Anonimiteit’ moet onze primaire en voortdurende bescherming blijven. Deze verandering zal ervoor zorgen dat we de voortdurende ontwikkeling van de technologie om ons heen erkennen en ons hieraan kunnen aanpassen.

Nadelen:

 • Eén van de sterkste fundamenten van elk fellowship zijn de Tradities waarop wij kunnen rekenen voor begeleiding en ondersteuning. Een verandering in de Tradities is iets groots en mag niet licht worden opgevat. De Tradities vinden hun oorsprong in de start van alle 12-Stappen fellowships en onze leden zijn gewend aan de formulering zoals die nu is.
 • Wanneer er binnen de Fellowship een motie van deze orde van grootte wordt aangenomen dan zijn we makkelijker toegankelijk, hetgeen betekent dat de drempel om bij ons aan te sluiten lager wordt en meer mensen gebruik kunnen maken van onze diensten. Hoewel dit vele voordelen kan hebben, kan het ook mogelijkheden tot misbruik creëren.

Zie Appendix B – WSC Discussion/Vote 2022

Instructies voor de Area (of District) zoals uiteengezet op pagina 59 van de WSM.

Proces voor het peilen van alle C.A.-groepen als beschreven in Artikel 3 van de Conference Charter
1. Na goedkeuring door een 2/3 meerderheid van de stemmen van de World Service Conference (WSC) zal het Structure & Bylaws Comité (S&B) een stembiljet ontwerpen waarin dergelijke wijzigingen van de 12 Tradities van C.A., de 12 Stappen van C.A. en Artikel 10 van de Charter worden beschreven, vergezeld door voor- en tegenargumenten voor de goede orde, alsmede vergezeld door instructies voor Area’s en Groepen. Het comité zal dit alles aanbieden aan de World Service Board of Trustees (WSBT).
2. De WSBT zal dit materiaal beoordelen en eventueel ter revisie aan S&B terugsturen.
3. Na goedkeuring door de WSBT worden de stemvraag en alle gerelateerde materialen voorgelegd aan de volgende WSC voor definitieve goedkeuring met 2/3 van de stemmen. Deze indiening moet voldoen aan het reglement van de WSC.
4. Na goedkeuring door de WSC zullen de stembiljetten worden verspreid via een delegatemailing vanuit de Wereld Service Office (WSO) naar alle bekende Area’s op een zodanig tijdstip en op een zodanige wijze dat van elke aangesloten groep wordt verwacht dat zij zes maanden de tijd hebben om de gevraagde wijzigingen te overwegen.
5. Groepen die nog niet aangesloten zijn bij een Area, maar wel bekend zijn bij de WSO, zullen rechtstreeks een stembiljet ontvangen.
6. Area’s (of Districten) zullen een vooraf door de Area Chair ondertekend stembiljet verspreiden over al hun groepen.
7. De groepen moeten hun stembiljetten retourneren volgens de verstrekte instructies.
8. Na de stemperiode zal de WSO de stemmen in een tabel opmaken. Bij ongeldige stemmen zullen zij contact op nemen met de Delegates of Chair van de betreffende Area. De stemtotalen worden, samen met het geschatte responspercentage van de Groep, gerapporteerd aan het WSC S&B Comité en de WSBT. Onthoudingen hebben geen invloed op de percentages voor- en tegen, maar worden gerapporteerd in het responspercentage.
9. Indien ¾ van de teruggestuurde stemmen – de onthoudingen niet meegerekend – bevestigend (dus: ja) luidt zal het geheel, inclusief het aantal stemmen en het geschatte percentage groepen dat zal reageren, voorgelegd worden aan de WSC voor definitieve goedkeuring. De WSC kan, maar is niet verplicht, het responspercentage meenemen in haar overweging.
10. Een laatste 2/3e ratificatiestemming door de WSC zorgt ervoor dat de verandering van kracht wordt.

Item #7 van het proces omtrent wereldwijde peiling ter verandering van Traditie 11 suggereert dat we instructies geven voor het retourneren van de stembiljetten.

 • Delegates verzamelen de stembiljetten (bijlage C) van de lokale groepen en dienen deze in bij de Area Chair.
 • De Area Chair zal verifiëren dat alle lokale groepen vertegenwoordigd zijn door een stembiljet.
 • Volgens het proces dat in de WSM wordt beschreven, moet de Area Chair elk naar de groepen verstuurde stembiljet ondertekenen en valideren.
 • Wij begrijpen dat er enkele groepen zijn die geen deel uitmaken van een Area (Loner Groups). The GSR’s van deze groepen zullen het stembiljet ondertekenen en terugsturen naar de WSO.
 • Alle stembiljetten moeten via e-mail (ballot@ca.org) of via USPS bij de WSO worden ingediend.

Voorgestelde tijdlijn:

 • De Area Chair stuurt de stembiljetten naar alle groepen (vanaf 10 januari 2024).
 • De Groepen hebben 3 – 6 maanden om te beoordelen, te stemmen en het stembiljet terug te sturen naar de Area Chair (10 januari tot 10 juli 2024).
 • De Area Chair stuurt alle stembiljetten terug naar de WSO (vóór 10 juli 2024).